۱۷ خرد

بزرگ‌ترین و جامع‌ترین همایش تخصّصی انتخاب‌رشته و معرّفی رشته‌های دانشگاهی (راز انتخاب)

کی از چالش‌هایی که مدیران منابع انسانی با آن روبرو می‌شوند توانمندتر کردن نیروی انسانی در همه سطوح است،
Date: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
Time: 8:00 بعد از ظهر - 5:00 صبح
Address: تهران سعادت آباد دفتر مرکزی
۱۰ آذر

منابع انسانی هوشمند با کوچینگ

کی از چالش‌هایی که مدیران منابع انسانی با آن روبرو می‌شوند توانمندتر کردن نیروی انسانی در همه سطوح است،
Date: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
Time: 8:00 بعد از ظهر - 5:00 صبح
Address: تهران سعادت آباد دفتر مرکزی